Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de Cruyff Foundation 14K Run

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: Le Champion, onder auspiciën van de Johan Cruyff Foundation

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. De Cruyff Foundation 14K Run is toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. De 5K Run is toegankelijk voor deelnemers vanaf 12 jaar. De Kids Run is toegankelijk voor deelnemers vanaf 4 t/m 12 jaar. Begeleiding van een (groot)ouder is bij de Kids Run toegestaan.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Inschrijving voor één van de Runs tijdens de Cruyff Foundation 14K Run is persoonsgebonden. Mocht de Deelnemer onverhoopt niet meedoen, kan slechts de naam behorende bij het startnummer aangepast worden. Daarvoor kan een e-mail naar 14krun@cruyff-foundation.org gestuurd worden.

2.4. Het is de Deelnemer niet toegestaan met een buggy, handbike, baby-jogger of ander baby- vervoermiddel deel te nemen aan het hardloopevenement, tenzij hier door de Organisator schriftelijk toestemming voor is gegeven. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is de Deelnemer evenmin toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij hier door de Organisator schriftelijk toestemming is gegeven.

2.5 Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en het bestelde hardloopshirt. Het geld komt volledig ten goede aan de Johan Cruyff Foundation.

2.6. De Organisator behoudt zich het recht voor de routes op bepaalde delen te wijzigen of alle Runs tijdens de Cruyff Foundation 14K Run af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het hardloopevenement redelijkerwijs gedeeltelijk of in het geheel geen doorgang kan vinden. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.8. De Organisator heeft het recht een deelnemer uit het hardloopevenement te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het hardloopevenement te ontzeggen.

2.9. De Deelnemer volgt direct en stipt de instructies van politie, organisatie en medewerkers op. Ook dient de Deelnemer de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan verwijdering aan het hardloopevenement tot gevolg hebben.

2.10. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.

2.11. Van de Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

2.12. Voor de Cruyff Foundation 14K Run en de Kids Run geldt geen tijdsregistratie. De uitslagen van de 5K Run worden bepaald door de netto-eindtijden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. De Deelnemer neemt deel op eigen risico. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijt raken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht
De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, tv e.d. voor promotionele doeleinden van de Johan Cruyff Foundation en de evenement organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Johan Cruyff Foundation.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. De gegevens van de Deelnemer wordt opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de Organisatie gebruikt om met de deelnemers te communiceren.

5.2. De Deelnemer gaat akkoord met vermelding in eventuele uitslagenlijst (5K Run) en publicatie en met publicatie van tijdens het Evenement gemaakte foto’s en video’s.